รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณท่าน สนใจติดต่อ 081-4977974  

ดอยสะโง้ ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยตุง เชียงราย 3 วัน 2 คืน

 

คำขวัญของจังหวัดเชียงราย
“เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง”

กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่าน เดินทางได้ทันที เดินทางได้ทุกวัน
วันเดินทาง
19.30 น
  พบกันที่จุดนัดพบ
20.00 น.
เดินทางสู่ เชียงราย ด้วยรถ commuter D4D VIP
วันที่ 1 วัดร่องขุน ดอยตุง ไร่บุญรอด เกาะดอนซาว ดอยสะโง้ ขันโตก ม้ง
-วัดร่องขุน
-ไร่ บุญรอด
-ดอยตุง (เฉพาะโซนดอกไม้)
-ล่องเรือ ไปเกาะดอนซาว
-ดอยสะโง้ โล้ ชิงช้า
-นอน ดอย สะโง้ นอนรีสอร์ท ดอยสะโง้
-ทานอาหารค่ำ (1) ขันโตก ม้ง
วันที่ 2 ดอยสะโง้ ภูชี้ฟ้า
-เช้า ทานอาหารเช้า (2) เดินชมบรรยากาศยามเช้า ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
-10.00 ลงดอย ไป ภูชีฟ้า
-12.00 อัธยาศัยอาหารเที่ยง
-บ่าย check in ภูชี้ฟ้า รีสอร์ท ภูฟ้าสวรรค์
-ทานอาหารค่ำ shopping
วันที่ 3 ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง น้ำตกภูซาง กทม
05.00 พิชิตยอด ภูชี้ฟ้า
-ดอยผาตั้ง
-น้ำตกภูซาง
-กลับ กทม
คืนแรก นอนดอยสะโง้ รีสอร์ท
คืนสอง นอนภูชี้ฟ้า รีสอร์ท

กำหนดเดินทาง

  วันที่ 30-03 ธันวาคม เดินทาง 30 พย เวลา 20.00 น.
วันที่ 07-10 ธันวาคม เดินทาง 7 ธค เวลา 20.00 น
วันที่ 29-01 มกราคม 62 เดินทาง 29 ธค วันเสาร์ เวลา 20.00 น. เน้น countdown ที่ภูชี้ฟ้า
วันที่ 11-14 มกราคม 62 เดินทาง 11 มค วันศุกร์ เวลา 20.00 น.
เริ่มจาก
ค่าบริการ
รวม
ไม่รวม
กทม
4,990 (นอนบ้าน 2 คืน)
ทุกอย่างตามโปรแกรม
อาหาร
มีอาหาร 2 มื้อ ตามโปรแกรม
บริการรับจัดตามความต้องการของท่าน เช่น รับที่สนามบิน เชียงราย ไม่เอาที่พัก ไม่เอาอาหาร เอาแต่ทัวร์ เป็นต้น

อัตรานี้รวม  

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (รีสอร์ท 2 คืน)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ทุกจุดตามโปรแกรม
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น อาหารสั่งเพิ่ม

ลักษณะทริป

สบาย ๆ กับโปรแกรมเมืองเหนือ เยือนเมืองสุดในสยาม ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ชมดอกไม้นานาพรรณ พักรีสอร์ทระดับมาตรฐาน และชม ทะเลหมอกแบบสะใจ ตลอดทุกวัน สัมผัสธรรมชาติ อย่างเต็มที่

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

- เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
- รองเท้าสวมสบาย
- ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูป

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น