รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ หินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะไข่ ตะรุเตา จังหวัดสตูล Camping นอนเต็นท์ และ นอนบ้าน ที่ เกาะอาดัง 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 เดินทาง กทม - อำเภอ ละงู

18.00 น. เจอกันที่ จุดนัดพบ ปั้ม คาร์เท็ก ถนนวิภาวดีรังสิต ตึกชินวัตร 3 เดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศส่วนตัว 45 ที่นั่ง ชั้นครึ่ง

วันที่ 2 ปากบารา - เกาะอาดัง

07.00 น. ถึง อำเภอ ละงู อิสระเดินชมท่าเรือ พร้อมทานอาหารเช้า (ไม่รวมในทัวร์)
10.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือปากบารา เดินทางสู่เกาะอาดัง โดยเรือเมล์ ไม่แวะ เกาะตะรุเตา เกาะหลีแป๊ะ เกาะไข่
12.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะอาดัง พร้อมอาหารกล่องบนเรือ (ไม่รวมในทัวร์)
15.00 น. ถึงเกาะ หลีแป๊ะ เปลี่ยนจากเรือใหญ่ เป็นเรือหางยาว นำทุกท่านไปเกาะอาดัง check in ที่พัก (เต็นท์+บ้าน)
16.00 น. อิสระพักผ่อน กันตามอัธยาศัย กิจกรรมเสริมส่วนตัว เหมาเรือหางยาวส่วนตัว ไปเที่ยว เกาะหลีแป๊ะ (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในทัวร์)
19.00 น. บริการอาหารค่ำ (ไม่รวมในทัวร์) อิสระได้ที่ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 หลีเป๊ะ หินงาม จาบัง เกาะดง หินซ้อน หาดทรายขาว ฯลฯ เต็มอิ่มกับการดำน้ำ

07.00 น. ทาน อาหารเช้า (ไม่รวมในทัวร์)
08.00 น. นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการังอย่างจุใจ ณ เกาะดง หินซ้อน
10.30 น. เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชาดหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1)อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มผลไม้ ณ ชาดหาด รอกอย ดำน้ำกันต่อได้เลยค่ะ
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอัน สวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง เวลาเหลือ เก็บดำน้ำตามเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะอาดัง เกาะไผ่ เกาะนง เกาะหลีแป๊ะ ฯลฯ (ดูหน้างานเป็นหลัก ขึนอยู่กับเวลา และ สภาพดินฟ้าอากาศ และคนขับเรือเป็นหลัก)
16.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. ทานอาหารค่ำ (ไม่รวมในทัวร์) อิสระได้ที่ถนนคนเดิน

วันที่ 4 เกาะอาดัง ท่าเรือปากบารา

07.00 น. ทานอาหารเช้า (ไม่รวมในทัวร์) ์บริการตนเอง พร้อมเตรียมสัมภาระลงเรือหางยาวเพื่อขึ้นเรือใหญ่
09.30 น. เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้ เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
10.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
12.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา อิสระท่านอาหารเที่ยง + shopping ของฝาก (ไม่รวมในทัวร์)
14.00 น. เดินทางกลับ กทม ถึง กทม ประมาณ เช้าวันรุ่งขึ้น

ราคาท่าน 4,990.00 บาท (35-40ท่านเดินทาง) จัดทุกปี ๆ ละ ครั้ง โทรสอบถามได้ที่ คุณเอ 081-4977974
(เริ่มจาก กทม นอน เกาะอาดัง นอนบ้าน อช. ถ้ามี หรือ Campping นอนเต็นท์ ริมชายหาด พร้อมอาหาร 1 มื้อ)

กรุ๊ปส่วนตัว 8-10 บาท เดินทางโดยรถตู้คอมพิวเตอร์ รับส่ง กทม 1 จุด และเลือกนอนเกาะหลีแป๊ะ (รีสอร์ทวารินทร์)
ท่านละ 7,990 บาท เรือเมลย์ รวมทุกอย่างตามโปรแกรม

อัตราค่าบริการนี้รวมการบริการดังนี้

1. ค่าเรือเมล์แอร์ ไปกลับ ลูกค้าต้องขนสัมภาระส่วนตัว+น้ำดื่ม2+เต็นท์จับคู่นอน ลงเรือทั้งขาไปและขากลับ ฉะนั้นนำสัมภาระเท่าที่จำเป็น
2. ที่พัก 2 คืน (นอนเต็นท์ , บ้านรวม เกาะอาดัง ถ้ามี)
3. อาหารตามรายการรวม 1 มื้อ
4. ค่าเรือหางยาวรับส่งขึ้นเรือใหญ่ จากเกาะหลีแป๊ะ ไป เกาะอาดัง และ เรือหางยาวบริการดำน้ำตามจุดต่างๆ ตลอดทั้งวัน 1 วัน เต็ม
5. หน้ากากดำน้ำ - พร้อมชูชีพ
6. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
7. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ไทยประกัน

ราคานี้ไม่รวมดังนี้

1. ค่าบ้านพัก อช. เกาะอาดัง นอน 2, นอน 4 , นอน 6 , นอน 10 เพิ่มท่านละ 300-700 บาท มีน้อย จองก่อนได้เลือกก่อน
2. ค่าเรือหางยาว ท่องเที่ยวส่วนตัว เช่น ไปเกาะหลีแป๊ะ ยามเย็น
3. ค่าเรือ Speed boat เพิ่มท่านละ 500 บาท หรือตามจริง ที่ทางเรือประกาศราคา Speed Boat จะแวะเที่ยวเกาะไข่ เรือเล็ก สามารถเข้าฝั่งได้ (เรือใหญ่ เขาฝั่งลำบาก หากเป็นช่วงเทศกาล เรือทำเวลา รับนักท่องเทียว 2 รอบ เช้า กับ บ่าย)

หมายเหตุ
เรือเมลย์ที่ใช้ อาจจะแวะเที่ยว หรือ ไม่แวะเที่ยว ขึ้นอยู่กับเรือเมล์เป็นหลักในวันนั้นๆๆ และ การพาไปดำน้ำแต่ละจุด ที่ระบุไว้ อาจจะไม่ได้ไปบางจุด ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำทะเล และ เรือหางยาว และ ไกด์ท้องถิ่น (คนขับเรือ) เป็นหลัก แต่จะพาเที่ยวให้ครบมากที่สุด เท่าที่ ทีมงาน ทำได้........................กรณีสมาชิก 50-80 ท่าน ทางทัวร์ยินดีเช่าเหมาเรือ Speed boat - ข้อดี ได้แวะเกาะตะรุเตา+แวะเกาะไข่+แวะเทียวเกาะหลีแป๊ะ ก่อนเข้าเกาะอาดัง

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง กรณีหาคนแทนได้ ชำระคืนมัดจำทั้งหมด
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่งได้
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น