อื่นๆ

บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน

รับจัดใน และ นอกสถานที่ เริ่มที่ 300 บาทต่อท่าน


กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน เน้นเที่ยวไม่เน้นเหนื่อย
หรือจะท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เสริมกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะเราก็ยินดีบริการ

เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มสมาชิกที่ไม่เน้นในเรื่องกิจกรรมมากนัก แต่ต้องการพักผ่อนเป็นหลัก ทางบริษัทฯ มีบริการจัดการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ และการท่องเที่ยวประจำปี เน้นความสนุกสนาน เพราะเรารู้ว่าท่าน เหนื่อยมาทั้งปี มีโอกาสมาท่องเที่ยว สดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์ก็คราวนี้แหละ แต่จะหาสถานที่ดีๆ แบบนี้ได้ที่ไหนนะ จะไปเหนือ ล่องใต้ เที่ยวอีสาน หรือ ล่องแพ เล่นน้ำ ปีนเขา ท่องป่า
การผ่อนคลายที่ทุกท่านเฝ้าคอยมาตลอดทั้งปี ทางบริษัทมีมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์ และให้ความเป็นกันเองตลอดการเดินทาง ด้วยราคาและคุณภาพที่ถูกใจ สนใจติดต่อมาได้ตลอดเวลา ดูตัวอย่างความสนุกและเฮฮาของลูกค้าเราที่

พัฒนาทีมงาน สมานสามัคคี สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาองค์กร
ด้วยกิจกรรม CarRally & Walk Rally

ปัจจุบันการทำงานในธุรกิจต่างๆ ได้มีขั้นตอนต่างๆ ที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นพนักงานต้องเรียนรู้งานที่ตนรับผิดชอบโดยตรง และที่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงเพิ่มขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความเข้าใจและความสะดวกในการทำงาน เพราะงานทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือส่วนงานอื่นไม่มากก็น้อยการทำงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานต้องทำงานเป็นทีม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและต้องเข้าใจด้วยว่าคนอื่น ๆ ในองค์กรก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป และการงานทุกอย่างมีความสำคัญต่อกันและกัน ดังนั้นหากทุกคนในองค์กรสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือฝ่ายหนึ่งต่อฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มใจแล้ว
การทำงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานต้องทำงานเป็นทีม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและต้องเข้าใจด้วยว่าคนอื่น ๆ ในองค์กรก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป และการงานทุกอย่างมีความสำคัญต่อกันและกัน ดังนั้นหากทุกคนในองค์กรสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือฝ่ายหนึ่งต่อฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มใจแล้ว บรรยากาศในการทำงานขององค์กรจะดีขึ้น พนักงานทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานด้วยใจ ไม่ถูกบังคับให้ต้องทำงาน และทุกคนให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และความขัดแย้ง ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวก็จะลดลง ส่งผลให้การทำงานดีขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงาน
อย่างชัดเจน แต่การจะสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนในหน่วยงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและของคนอื่น เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ตระหนักดีว่าหากงานที่เรารับผิดชอบไม่แล้วเสร็จงานที่เป็นเป้าหมายรวมจะมีผลกระทบอย่างไร ต้องใช้วิธีฝึกฝนให้มีโอกาสทำงานร่วมกันจริงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา และต้องเป็นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างให้เกิดเป็นพฤติกรรมจึงจะได้ผล และวิธีการดังกล่าวนิยมใช้กันคือกิจกรรม "Walk Rally" หรือ "Team Building" รวมถึง "CarRally"เพื่อแก้ไขและละลายพฤติกรรม ตลอดจนเป็นการสร้างทีมให้แข็งแกร่งในองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์เพื่อ
- ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดหาปัญหา แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนงานที่ดี
- ให้มีความสามัคคีในการทำงาน ส่งผลให้องค์กรมีทีมงานที่ดี
- ให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น
- ให้ปรับเปลี่ยนการทำงานอันจะกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น
- ให้พนักงานมีความสนิทสนมใกล้ชิดและรู้ใจ ตลอดจนศึกษากันมากขึ้น
- ให้องค์กรได้มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการทำงาน และมีจิตใจที่ดีต่อการทำงานต่อเพื่อนและองค์กร
หน่วยงานบางส่วนที่เคยไว้วางใจให้บริษัทจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและวอร์คแรลลี่ให้


รูปแบบกิจกรรม Team Building เพื่อสลายช่องว่างสร้างความเข้าใจ ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว
สร้างความสามัคคีและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ

รายละเอียดของกิจกรรม

         วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 

    1.

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

มุ่งเน้นให้ปรับตัวเข้าหากันหรือ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม
Team Building

 

2.


ฐานแม่นกป้อนอาหาร

มุ่งเน้นความเท่าเทียมกัน ความเสมอ
ภาค ความกลมเกลียว สอดแทรก
ความสัมพันธ์ ลดความรังเกียจ
ความขัดแย้ง

 

     3.


ฐานเชื่อใจทีม

1.สื่อสารที่ถูกต้อง
2.การไว้วางใจทีม ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน
3.การฟังคำสั่งที่ดี โดยใช้การวางแผนควบคู่กันไป สิ่งเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องของการไว้วางใจซึ่งกันละกัน

  

     4.


ฐานเพื่อเธอ

1.สร้างแรงกระตุ้นจูงใจ
2.ความใส่ใจในการบริกราผู้อื่น
3.ความมีน้ำใจ ความเสียสละ การช่วยเหลือซึ่งกันลักันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

     5.


ฐานก้าวไปด้วยกัน

มุ่งเน้นสร้างบรรยากาศของความ สามัคคี การให้และการรับความร่วมมือ รวมถึงความผูกพันของทีม

   
6.


ฐานห่วงไฟฟ้า

มุ่งเน้น
1.การทำงานอย่างมีระบบ ทำให้งานประสบความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรค
และปัญหาต่างๆได้
2.ฝึกความพร้อมที่จะต้องเผชิญความเสี่ยงหรือปัญหาที่กำลังที่จะเกิดขึ้นให้
มีประสิทธิภาพ

 

     7.


ฐานสนุกเกอร์
มุ่งเน้น
1.การวางแผน และการควบคุม การทำงานอย่างมีเป้าหมาย
2.การเสียสละบนภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดีเพื่อเป้าหมายที่วางไว้สำเร็จโดยง่าย
โดยที่มีอุปสรรคอยู่ทุกเมื่อทุกเวลา

   
8.


วงล้อสามัคคี
มุ่งเน้น
1.ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของทีม
2.กฎระเบียบวินัยในการทำงานเป็นทีม หรือการใช้ชีวิต ซึ่งต้องอยู่ในสังคม
เดียวกันต้องใชแนวทางเดียวกันที่สอดคล้องจึงจะประสบผลสำเร็จพร้อมใจที่จะ
ก้าวไปด้วยกันโดยไม่แตกความสามัคคี

 

     9.


ฐานพรมวิเศษ

มุ่งเน้น
1.ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน ความสามัคคี
2. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กำหนดบทบาท

 

    10.


ฐาน คัดคีบแยก

มุ่งเน้น
1.ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน ความสามัคคี
2. ความระเอียดรอบคอบ การแบ่งหน้าที่ทำงาน

11.


ฐานมือแม่นาค

มุ่งเน้น
1.ความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี การเสียสละ
2.การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกันและมีเป้าหมายเดียวกัน

กิจกรรม
1.สร้างสหกรณ์ในฝัน พรีเซ้น ด้วยว่าสิ่งที่สร้างมีความหมายอย่างไร
กติกา จะต้องทำให้สูงและสวยที่สุดและห้ามล้ม ต้องตั้งได้ โดยมีเวลาให้15นาที
อุปกรณ์
-กระดาษ 10 แผ่น /กลุ่ม
-สก๊อตเทป 1ม้วน/กลุ่ม
สรุปในกิจกรรมนี้
ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันวางแผนร่วมกันระดมความคิด และการวางตำแหน่งของบุคคลากรให้เหมาะสมกับงานแล้วก็ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดไปด้วยกัน
2.การสื่อสาร
กติกา ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม ออกมาดูเอกสารที่กรรมการมี แล้วให้จำคำที่กรรมการเปิดให้ดูให้ได้แล้วจึงนำไปบอกเพื่อนในทีมว่า ได้คำว่าอะไร แล้วให้คนในกลุ่มช่วยกัน ฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์ออกมาเป็นคำแล้วติดที่กระดาษA4 ให้ถูกต้อง
อุปกรณ์
-กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ /กลุ่ม
-กาวลาเทกซ์ 1 หลอด /1 กลุ่ม
-กระดาษ A4 2แผ่น
สรุปในกิจกรรมนี้
การสื่อสารเพราะการสื่อสารที่ผิดพลาด จะมีผลกระทบต่อองค์กร การวางแผน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

งามปาร์ตี้ตอนกลางคืน   

1.งานวัด                       
2. R C A                              
3. วันวาน ย้อนยุค                              
4.ทะเล                  
5. วินเทรด
6. แฟนซี                      
7.คาวบอย                            
8.Army (ทหาร)                                 
9.Jungle                               
10.ชุดนอน
11. ผี                             
12. Back to School           
13.เด็กแว๊น-สก๊อย                              
14. ความฝันในวัยเด็ก

คือ การพร้อมใจกันแต่งกาย มีการประกวดการแต่งกาย หรือการละเล่นบนเวที การประกวดผลการแข่งขัน walk rally ฯลฯ แล้วแต่สถานการณ์ นั้นๆๆ

สิ่งที่ต้องเตรียม (บริษัทเตรียมให้พนักงาน)
(ไม่มีก็ได้ หากไม่มีจะไม่สนุก หากให้เราจัดให้ต้องมีงบให้เราเดี๋ยวทางเราบริหารเองค่ะ)

1. ของขวัญสำหรับพนักงาน สิ่งจูงใจ ให้เล่น walk rally ประกวดแฟนซี ฯลฯ
2. กรณีบริการนอกสถานที่ จัดที่พักอาหารให้ ทีมงานด้วยค่ะ (อย่างไรก็ได้ค่ะ)

 
ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
โรงงาน VC-Group
ภาพทั่วไป
 

ระยอง ชายหาด ชายทะเล สามารถเลือก รีสอร์ท เองได้ด้วย รีสอร์ท แนะนำ
ดวงตะวัน บีชรีสอร์ท , โรงแรมอมรพรรณวิลล่า ฯลฯ